pessajsp

امروزه بازار تورهای مسافرتی بسیار داغ شده است برخی از سایت ها هم فعالیت چشمگیری در این زمینه دارنده و ادعا می  کنند که قیمت های بسیار پایینی را به مشتریان خود عرضه می کنند به عنوان نمونه سایت های زیر را ببینید

تور ترکیه

تور لحظه آخری آنتالیا

تور کیش ارزان

تور کیش از رشت

تور تایلند هتل دوانجیت

تور لحظه آخری کیش

قیمت دلار نیوزلند

البته نهایت قضاوت در مورد انتخاب تور با مشتری است لیکن می بایست این کار با دقت و سعه صدر انجام گردد ، تا ضرری متوجه خریدار نباشد.
نوشته شدهپنج شنبه 21 آبان 1394برچسب:, توسط علی

هدف از انجام اين تحقيق، بررسی و مقايسه تاثير هدف گزينی کوتاه مدت 1 و بلند مدت 2 بر اکتساب 3 و يادداری 4 مهارت پرتاب آزاد بسکتبال، در دانش آموزان خرید بک لینک ارزان سال عضو کانون ورزشی بسکتبال آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس بوده است. بدين - منظور 60 نفر از دانش آموزان جامعه مورد نظر، به روش نمونه گيری در دسترس، و بر اساس نمرات حاصله در پيش آزمون، همگن شده و در سه گروه تور مالزي هدف گزينی بلند مدت، هدف گزينی کوتاه مدت، و گروه کنترل قرار گرفتند. سپس گروه هدف گزينی بلند مدت، با هدف پيشرفت 40 درصدی تا جلسه چهارم تمرين نسبت به پيش آزمون، گروه هدف گزينی کوتاه مدت با هدف پيشرفت 10 درصدی در جلسه اول تمرين، پيشرفت 20 درصدی در جلسه دوم تمرين، پيشرفت 30 درصدی در جلسه سوم تمرين، و پيشرفت 40 درصدی در جلسه چهارم تور دبي قسطی تمرين نسبت به پيش آزمون، و گروه کنترل بدون داشتن هدف، چهار جلسه تمرينی را در چهار روز متوالی اجراء کردند. ميانگين نمرات جلسه چهارم، به عنوان نمره اکتساب محاسبه شد. شرکت کنندگان بعد از گذشت 72 ساعت بی تمرينی پس از آخرين جلسه تمرينی، در آزمون يادداری شرکت کردند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش آنوا و با بکارگيری نرم افزار spss نسخه 13 ، انجام شد. نتايج  نشان داد که هدف گزينی کوتاه مدت، و بلند مدت بر اکتساب، و يادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال تاثير معنی دار دارد (0/05/>p)  و مقايسه نمرات اکتساب و يادداری اين دو گروه نشان داد که گروه هدف گزينی بلند مدت در مرحله اکتساب، و يادداری به طور معنی داري بهتر از گروه هدف گزينی کوتاه مدت بود.

منبع : مشاوره مالیاتی
نوشته شدهچهار شنبه 20 آبان 1394برچسب:, توسط علی

اختلال در هر يک از عوامل حمايت کننده فردی، می تواند منجر به بروز اختلالات بسياری شود که اگر دير متوجه اين اختلالات در افراد شويم، شايد هيچ گاه نتوان آنها را جبران کرد. هدف از پژوهش حاضر، مقايسه و بررسی عوامل حمايت کننده فردی در بين دانش آموزان دختر ورزشکار حرفه ای، ورزشکار مبتدی، و غير ورزشکار بود. نمونه آماری اين پژوهش، 012 دانش آموز دختر بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقيق، نسخه استاندارد شده فارسی فهرست عوامل حمايت کننده فرديِ اسپرينگر و فيليپس ( 1997) بود که پس از استاندارد شدن، 8 عامل از آن استخراج گرديد. داده ها به کمک تحليل واريانس يک طرفه، و پس آزمون HSD مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تحليل واريانس يک طرفه تفاوت معناداری را نشان داد که برای بررسی محل اين تفاوت، از آزمون HSD استفاده شد. نتايج آزمون HSD نشان داد که بين عامل خودکنترلی مبتدی ها و  حرفه ای ها، تفاوت معناداری وجود داشت (0/04=) و مبتدی ها از خودکنترلی بيشتری برخوردار بودند. در مورد عامل منبع کنترل نيز، بين غير ورزشکارها و مبتديها تفاوت معناداري مشاهده شد و در اين زمينه، غير ورزشکارها از مبتدی ها از حمايت بيشتری برخوردار بودند. در ساير موارد، تفاوت معناداری مشاهده نگرديد.
نوشته شدهچهار شنبه 20 آبان 1394برچسب:, توسط علی

رقابت جويی يکی از پيش نيازهای موفقيت های ورزشی است که در شرايط اجتماعی نمود پيدا ميکند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی رابطه بين سرعت حرکت و رقابت طراحی شده است. در اين مطالعه مقطعی، 45 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی به صورت يک نفره، دو نفره و چهار نفره در اجرای يک تکليف سرعت حرکتی با يکديگر به رقابت پرداختند. دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، و آزمون آماری آناليز واريانس مورد تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق مشخص ساخت که با افزايش تعداد افراد، سرعت حرکت افراد نيز، افزايش می يابد. بنابراين، جو رقابتی يکی از عوامل موثر بر عملکرد حرکتی است و در مهارت هايی که سرعت حرکتی در آنها از اهميت زيادی برخوردار است، عملکرد با افزايش جو رقابتی بهبود می يابد.

تور آنتاليا
نوشته شدهچهار شنبه 20 آبان 1394برچسب:, توسط علی

تحقيق حاضر با هدف تعيين ارتباط خودکارآمدی، و هوش هيجانی با عملکرد مردان گلباليست ليگ برتر انجام گرفت. شرکت 22 ( بودند که در مسابقات ليگ برتر کشور در سال / کنندگان در اين تحقيق، شامل 32 مرد ورزشکار گلباليست (با ميانگين سنی 29/06) حضور داشتند. ابزار اندازهگيری تحقيق، شامل پرسشنامههای خودکارآمدی شرر، هوش هيجانی سيبريا شيرينگ، و برگه ارزيابي منشی استاندارد بود. روائی، و پايايی پرسشنامهها قبلا تعيين شده بود. به منظور اجرا، تک تک سوالات برای هر يک از شرکت کنندهها خوانده، و نظر آنها در پاسخنامه منعکس شد. به منظور تجزيه و تحليل دادهها، جهت تعيين همبستگی بين عملکرد با خودکارآمدی، هوش 9/ هيجانی، و هر يک از مولفههای آن، از ضريب همبستگی اسپيرمن استفاده شد (0/05>p) . يافته های تحقيق، ارتباط معنيداری بين 9/ خودکارآمدی، و هوش هيجانی با عملکرد نشان نداد (0/05>p) و مولفه های هوش هيجانی نيز، بجز مولفه خودآگاهی، با عملکرد مردان گلباليست رابطه معنيداری نداشت. بنابراين تنها مولفهای که ارتباط معنی داری با عملکرد داشت، خودآگاهی بود که هم با تعداد گل (0/012=p)، و هم با خطای انفرادی (0/040=p)، رابطه معنی دار مثبت نشان داد. اين يافته ها، نشاندهنده اهميت بيشتر مولفه خودآگاهی، نسبت به ساير مولفه های هوش هيجانی، در عملکرد اين قشر از ورزشکاران نخبه می باشد.
نوشته شدهچهار شنبه 20 آبان 1394برچسب:, توسط علی

افسردگی، و اضطراب، از اختلالات رايج سلامت روانی جوانان و نوجوانان است که در صورت رفعنشدن منجر به بروز مشکلات عمدهای ميشود. از طرفی، فعاليت جسمی و ورزش از طريقِ اثرات فيزيولوژيکی و اجتماعی ميتواند در کاهش افسردگی و اضطراب موثر باشد. تعداد 312 دختر و 361 پسر به روش خوشهای تصادفی از بين دانشآموزان شهرستان ساوه انتخاب شدند. سطح فعاليت جسمی با - پرسشنامه IPAQ (، و ميزان افسردگی و اضطراب با پرسشنامه / )روايی: قابلقبول، پايايی: 67 HADS )روايی: قابلقبول، پايايی: 0/48 ( اندازهگيری شد. برايِ تعيينِ ارتباطِ بينِ سطحِ فعاليتِ جسمی با اضطراب، و افسردگی از آزمونِ ضريبِ همبستگيِ اسپيرمن، و براي تعيينِ تفاوتِ گروههايِ دختر و پسر از نظر سطحِ فعاليتِ جسمی، افسردگی، و اضطراب، از آزمونِ t = 0/ مستقل ) 00 α ( استفاده شد. نتايج - = 8/ نشان داد فعاليتِ جسمی با ميزانِ افسردگی در دختران ارتباط معکوس ولی غيرِمعنادار ) 80 r (، و در پسران ارتباط معکوس و معناداري - = 8/11( r - = 8/ ( داشت. همچنين فعاليتِ جسمی با ميزانِ اضطراب در دختران ارتباط معکوس ولی غيرمعنادار ) 81 r (، و در پسران ارتباط - = 8/ معکوس و معناداری ) 11 r ( داشت. بنابراين، ميزان همبستگی بهدستآمده در پسران چندان بالا نبوده و در دختران نيز، غيرِ معنادار شده است که علت را ميتوان کمبودنِ ساعاتِ درسِ تربيتبدنی در مدارس دانست. به طور کلی، تجزيه و تحليل دادهها، و جمعبنديِ مبانيِ نظری و سايرِ تحقيقات بيانگرِ اين است که افزايش فعاليتِ جسمی ميتواند موجبِ کاهش افسردگی و اضطراب دانشآموزان شود.
نوشته شدهچهار شنبه 20 آبان 1394برچسب:, توسط علی
.: Weblog Themes By www.NazTarin.com :.